Biyografi

Prof. Dr. Şaban Ali DÜZGÜN

1968 Gümüşhane’de doğdu. 1989’da Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Seyyid Ahmet Han ve modernist hareketlerle ilgili yüksek lisans çalışmasını tamamladı. Bu çerçevede İngiltere’de, School of Oriental and African Studies’de (SOAS) çalıştı. Doktorasını Nesefi ve İslam Filozoflarında Allah-Alem İlişkisi adıyla verdi. 2000-2001 akademik yılında öğretim üyesi değişimi programı çerçevesinde Gregoryan Üniversitesi’nde (Roma); 2003-2004 akademik yılında ise Georgetown Üniversitesi’nde (Washington, DC) misafir öğretim üyesi olarak çalıştı. 2005’de profesör oldu. 2007-2008 eğitim öğretim yılında, Fulbright Muslim Scholar olarak Birmingham Southern College’da öğretim üyesi olarak çalıştı. Alabama Üniversitesi, Montevallo Üniversitesi, Samford Üniversitesi’nde ders ve seminerler verdi. Uluslar arası Ahmet Yesevi Türk-Kazak Üniversitesinde (Kazakistan) ders verdi (2013). Fulbright Türkiye Seçici komisyon üyesidir. İngilizce İlahiyat Bölüm Başkanlığını yürütmüştür (2010-2012). İnternet Kelam Araştırmaları Dergisi’nin editörlüğünü yapmaktadır (www.kelam.org/dergi). Hali hazırda Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kelam Anabilim Dalı başkanıdır.  Çalışmalarından bazıları şunlardır:

YÖNETİLEN YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZLERİ

YÜKSES LİSANS TEZLERİ
Kavsut, S. İzz bin Abdüsselam ve Ahlak Anlayışı, 2006.
Akbaş, Y. Teolojide Rasyonalite Problemi, 2007.
Altunkaya, M. Allah’ın Fiillerinde Gaiyyet, 2007.
Güner, E. Gazali’de Delil ve Medlul İlişkisi, 2007.
Dutlu, D. Din-Bilim İlişkisinde İndirgemecilik ve Yarattığı Sorunlar, 2010.
Günal, T. Müteşabih Kavramınn Kelam Literatüründeki Anlam ve Değeri, 2011. Akbal, K. Nazzam’ın Allah ve Alem Tasavvuru, 2015.
Kaya, S. HAvf (Endişe) ve Reca (Ümit): Kur’anî İçeriği ve Modern Tartışmalar, 2013. Öztürk, T. İBn Ravendi ve Nübüvvet Teorisi, 2013.
Çetin, M. Umut Teolojisi, 2016.
Karaman, R. Kur’andaki Hayvan Figürleri ve Sembolik Yorumları, 2017.

DOKTORA TEZLERİ

Yüce, M. Ebu’l-Muin en-Nesefi’de Bilgi Teorisi, 2007.
Doğan, R. Kur’an’a Göre İnsanın Evrendeki Yeri, 2008.
Genel, F. Kelam’da Adalet Kavramı, 2012.
Şahin, H. Tanrı’yı İSpatta Klasik ve Çağdaş Teistik Delillerin Karşılaşktırılması, 2014. Arpa, S. Kur’an’ın Hz. Peygamber’I Eğitme Sürecinde Temel Belirleyenler, 2011. Bilgin, L.G. Kök Hücre Çalışmalarının Ortaya Çıkardığı Teolojik Tartışmalar, 2011. Cengiz, Y. Kadı Abdülcebbar’ın Eylem Teorisi ve Çözümlenmesi, 2010.

Kalderbiev, A. Kırgazların Allah Anlayışı, 2010.
Süt, A. Kadı Abdülcebbar’ın Ahlak Felsefesi, 2011.
Turgut, A.K. İbn Nefis’te İnsanın Zihinsel Tekâkümü, 2011.
Korkmazgöz, R. Kur’an’da Tarih Algısı, 2012.
İbiş, F. Özne Metin İlişkisinin Metodik ve Teolojik Boyutu, 2012.
Aytepe, M. Kadı Abdülcebbar’ın Lütuf Teorisi, 2014.
Husseini, M.A., Din ve Siyaset Bağlamında Tekfir, 2016.
Kavşut, S. El-Hikmetü’l-Müteâliye Molla Sadrâ’nın Felsefi-Kelâmi Düşüncesi, 2018.

YAYINLAR

ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

“Contextualizing the Term ‘Religious Experience’ in Theological Discourse”, Islam and Christian- Muslim Relations, cilt: 15, no: 4 Ekim, 2004.

ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTABINDA (PROCEEDINGS) BASILAN BİLDİRİLER

“İnsanlığın Kendini Yok Etme Hastalığı: Şiddet”, İLESAM, 2019.

“1933 Üniversite Reformuna Kadar Darülfünunlar ve Darülfünun İlahiyat Fakültesinin Serencamı” Ankara İlahiyatın Kuruluşunun 70. Yılı Sempozyumu, 2019.

“Din ve Bilimin Dil, Düşünce ve Anlam Evrenine Dair” İslam Düşünce Geleneğinde Din-Bilim İlişkisi Uluslararası Sempozyumu, Kilis, 2019.

YAZILAN ULUSLARARASI KİTAPLAR VEYA KİTAPLARDA BÖLÜMLER

İmam Ebu Mensur Maturidiu: Jeta, Vepra The Doktrina, (Editör ve Böl. Yaz.), Tiran, 2019.

Glaube in Gesellschaft: Ankaraner Stimmen sur Politischen Theologie, ed. Felix Körner, Herder-Almanya.

Müslümanlık-Hıristiyanlık Kavramları Sözlüğü, ed. Komisyon, Herder, Almanya, 2013.

ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER

“Evrensellik Düşüncesi ve İslam Dünyasındaki Yansımaları” AÜİFD, cilt: XXXV, Ankara, 1996, (ss.507-519).

“Sosyal Değişim Kavramı ve Temelleri”, AÜİFD, Cilt.XXXVIII, Ank. 1998 (ss309-332) “Sosyal Teoloji: Varoluş Sürecine İnsanın Katkısı”, Islamiyat, c.2, no:1, Ocak-Mart 1999 (ss. 85-

112).

“Oriental Studies and Conception of Islam in the Crusade Period”, AÜİFD, c.XLII. Ankara, 2001.

“İki Dünyanın Karşılaşması: Haçlı Seferleri Döneminde Müslüman ve Latin Batı Arasındaki İlişkiler”, İslami Araştırmalar Dergisi, c.14, no:3-4, 2001.

“Bir Kelam Problemi Olarak Din-Dünya İlişkisi” Sempozyumu, AÜİFD, cilt. XLIV.
“Şiddet ve Uzlaşma Sarmalında Medeniyetin Kurucu ve Taşıyıcı Unsurları” Düşünen Siyaset, sayı:17, 2003.

“Egzistansiyel Bir Teolojinin Önündeki Engel: Metafiziksel İçerik ve Yöntem”, Düşünen Siyaset, sayı: 18, 2003.

“Bir Kelam Problemi Olarak Din-Dünya İlişkisi’ Sempozyumu”, KADER, Yıl:1, Sayı: 1, Ocak 2003

“Bir Problem Alanı Olarak Metafizik ve Metafiziksel Olmayan Bir Teolojinin İmkanı,” KADER, Yıl:1, Sayı: 2, Temmuz 2003.

“Method in Theology: Past Challenges and New Opportunities for Theology”, (georgetown.edu/centers/woodstock/publications), 2004.

“Tarihin Teolojik Yorumu ve İlahi Olan’ın Objektifleşme Alanı Olarak Tarih”, Düşünen Siyaset, yıl: 3, sayı:2, 2004.

“Tecrübe, Dil ve Teoloji: Dini Tecrübenin Teolojik Yorumu,” KADER, Yıl: 2, Sayı:1, Ocak 2004. “İnsan Yetkinliğini Teolojik Olarak Temellendirmenin İmkânı”, (Türkçe ve Almanca) İnsan

Onuru: İslam ve Hıristiyanlıktaki Temelleri içinde Ekim 2005 – Ankara Kur’an’ın Tevhid Felsefesi, KADER, Yıl:3, Sayı:1, Ocak 2005

“Pluralism And Christology in A Postmodern Age: An Interview With Roger Haight”, Tabula Rasa, Yıl 4, Sayı: 11, 2004.

“İnsanın Yetkinliğini Teolojik Olarak Temellendirmenin İmkânı,” KADER, Yıl: 4, Sayı: 2, Temmuz 2006

“İnsan Onuru ve Toplumsal Yaşam İçin Etik,” KADER, Yıl: 5, sayı 1, 2007.

“Kur’anın Oluşumu (Vahiy Süreci), KADER, Cilt: 5, Sayı: 2.
“İnsan Onuru ve Toplumsal Yaşam İçin Ahlak”, KADER, Cilt: 5, Sayı: 1 (2007)

“Dinlerin Şehirleşme Kabiliyeti”, KADER, Cilt:7, sayı: 2
“Ontolojik Egemenlikten Egemenliğin Ontolojisine”, KADER, Cilt: 6, Sayı: 2.

“Aliya İzzet Begoviç ve Kurucu İrade Olarak İslam”, KADER, Cilt:7, Sayı: 1 (2009)
“Dinde Evrenselin Yerele Karşı Mücadelesi”, Kelam Araştırmaları Dergisi, Cilt 8, Sayı 1 (2010)

“Batı Düşüncesinde Ölüm Sonrasına İlişkin Tartışmalar: Eleştirel Bir Tahlil” AÜİF Dergisi, 60. Yıl Özel Sayısı (1) (2010).

7.5. ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTABINDA BASILAN BİLDİRİLER

“Rasyonalist Düşüncenin Son Dönem Kur’an Yorumuna Etkileri”, İkinci Kur’an Sempozyumu”, (4- 5 Kasım 1995. Ankara 1996) (ss. 305-325).

“Batıdaki İslam İmajını Oluşturan Etkenler”, İslam İmajı, TDV Yayınları, Ankara, 1996 (ss. 259-281).

“Bir Problem Alanı Olarak Metafizik ve Metafiziksel Olmayan Bir Teolojinin İmkanı”, Günümüz İnanç Problemleri, Erzurum, 2002.

Monotheismus im Islam (Münih Ludwig Maximilian Üniversitesi (Kasım, 2008), Münih, Almanya.  Uluslararası Din ve Şiddet Sempozyumu, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, 23-25 Ekim, 2015,

Rize.
 Dini Temsil Sorunu Sempozyumu, (28-29 Nisan 2017), Erzurum.
 Rahma: Muslim and Christian Studies in Mercy, (3-15 Ekim, 2017), Roma, İtalya.
 İLESAM 2. Milli Birlik ve Beraberlik Sempozyumu, MEB Şura Salonu (22 Mart, 2018), Ankara.

DİĞER YAYINLAR

KİTAPLAR

1. Din, Birey ve Toplum (Ankara: Akçağ Yay., 1997).

2. Seyyid Ahmet Han ve Entelektüel Modernizmi (Ankara: Akçağ Yay., 1997).

3. Nesefi ve İslam Filozoflarında Allah-Alem İlişkisi (Ankara: Akçağ Yay., 1997).

4. Sosyal Teoloji: İnsanın Yeryüzü Serüveni (Ankara: Akçağ Yay., 1999).

5. İnsan Hakları Eğitimi (Ankara: Yeni Çizgi Yay., 2000).

6. Uncovering Islam: Questions and Answers About Islamic Beliefs and Teachings (Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 2005).

7. Allah Tabiat ve Tarih: Teolojide Yöntem Sorunu ve Teolojinin Meta-paradigmatik Temelleri Ankara: Lotus, 2005).

8. Sistematik Kelam (Komisyon) (Ankara Üniversitesi: Ankuzem, 2005).

9. İslam Bilimlerinde Yöntem (Komisyon) (Ankara Üniversitesi: Ankuzem, 2005).

10. Varlık ve Bilgi: Aydınlanmanın Keşif Araçları (Ankara: Beyaz Kule Yay., 2008).

11. Çağdaş Dünyada Din ve Dindarlar (Ankara, 2016).

12. Sarp Yokuşun Eteğinde İnsan (Ankara: Otto Yayınları, 2016).

13. Dini Anlama Kılavuzu (Ankara: Otto Yayınları: 2017).

14. Dini Düşüncede Sorunlar ve Yorumlar (Editör) (İstanbul: Endülüs Yay., 2016).

15. Dini Düşüncede Gelenek, Dönüşüm ve Gelecek (Editör) (İstanbul: Endülüs Yay., 2017).

16. Kelam El Kitabı (Editör) (Ankara: Grafiker Yay., 2015).

17. İslam İnanç Esasları El Kitabı (Editör) (Ankara: Grafiker Yay., 2015).

18. Mâtürîdî’nin Düşünce Dünyası (Editör) (Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay., 2011, 2016, 2018).

19. Adem’den Öncesine Dönüş (Ankara: Otto Yayınları, 2017).
20. Mâtürîdî: Kayıp Aydınlanmanın İzinde (Editör) (Ankara: Otto Yayınları, 2019).

PROJELER

8.1 Dini Düşüncede Sorunlar ve Yorumlar. Destekleyen: Endülüs Yayınları, 2016.
8.2. Dini Düşüncede Gelenek, Dönüşüm ve Gelecek. Destekleyen: Endülüs Yayınları, 2017 8.3 Matüridi: Kayıp Aydınlanmanın İzinde. Destekleyen: Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2018.

İDARİ GÖREVLER

9.1. Ankara Ü. İlahiyat Fakültesi Kelam Anabilim Dalı Başkanı (2009- )
9.2. Ankara Ü. İlahiyat Fakültesi İngilizce İlahiyat Bölüm Başkanlığı (2009-2012) 9.3. A.Ü.İ.F. Temel İslam Bilimleri Bölüm Bşk. Yard. (1998-2001)

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Fakülte Kurulu Üyesi (2016- )

ÖDÜLLER

MEVLANA HOŞGÖRÜ, BARIŞ, KÜLTÜR VE SANAT DERNEĞİ YILIN KÜLTÜR ADAMI ÖDÜLÜ (2017- KONYA)

11. VERDİĞİ LİSANS VE LİSANSÜSTÜ DERSLER

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati Teorik

Öğrenci Sayısı

2017-2018

Bahar

Sistematik Kelam I

8

150

Sosyal Teoloji II

3

10

Teolojik Hermenötik II

4

8

Uluslararası İlişkiler ve Din

2

10

2018-2019

Güz

Islamic Belief and Practices

2

8

Sosyal Teoloji I

4

8

Teolojik Hermenötik I

2

10

Seküler Teoloji Tartışmaları

3

10

Bahar

Sistematik Kelam I

8

150

Sosyal Teoloji II

3

8

Kalam

2

10

2019-2020

Güz

Islamic Belief and Practices

2

10

Sosyal Teoloji I

3

7

Teolojik Hermenötik II

4

9

Bilimsel Araştırma Teknikleri

2

15

Prof.Dr.Şaban Ali Düzgün

Graduated from Divinity Faculty, Ankara University in 1989, I prepared my MA thesis on Sayyid Ahmet Khan and His Intellectual Modernity. I studied my thesis at The School of Oriental and African Studies (SOAS), London.

I obtained my PhD from Ankara University. My dissertation was on a comparative study between Muslim Theologians and Philosophers on God-World Relations.

In the academic year 1999-2000 I lectured in Gregorian University, Rome.

I was visiting fellow in Woodstock Theological Center, Georgetown University, Washington, DC in the academic year of 2003-2004.

As a Fulbright Scholar I taught in Birmingham Southern College in 2007.

I was a lecturer in International Ahmad Yasawi Turk-Kazakh University in Kazakhistan.

I taught the courses of Systematic Theology; Maturidi Theology in Divinity Faculty and of Political Theories in Islamic Thought in the department of Political Sciences and International Relations in TOBB-ETU and Social Sciences University, Ankara.

I was the co-editor of Journal of Divinity Faculty of Ankara Univ. for six years. I am the founder-editor of online Journal of Theological Studies (KADER).

I chaired English Theology Department in Ankara University for two years and now I am head of Theology Department in Ankara University.

Books

1. Religion, Individual and Society (Ankara, 1997)

2. Syed Ahmad Khan and His Intellectual Modernity (Ankara, 1997)

3. God-World Relationship in an-Nasafi and Muslim Philosophers (Ankara, 1997)

4. Social Theology (Ankara, 1999)

5. Uncovering Islam: Questions and Answers About Islamic Beliefs and Teachings, (Ankara: DİB Publ., 2004).

6. God, Nature and History: Method in Theology and Meta-Paradigmatic Roots of Theology (Ankara: Lotus publ., 2005)

7. Systematic Theology, (Ankara: Publ. of Ankara University, 2005)

8. Methodology in Islamic Sciences, (Ankara: Publ. of Ankara University, 2005)

9. Being and Knowledge (Ankara: Beyaz Kule Publ.,2008).

10. Man on the Hills of Steep Path, (Ankara: Otto Publ., 2012)

11. Religion and Religious People in Contemporary World (Ankara: Otto Publ. 2012)

12. Truths without Identity (Ankara: Otto Publications, 2016 and 2017)

13. Returning Back Prior to Adam (Ankara: Otto Publications, 2016 and 2017)

14. Maturidi’s Thought (editor) (Ankara: Ministry of Culture Publications, 2011, 2014 and 2017)

15. Kalam (editor) (Ankara: Grafiker Pub., Six publ. 2011-2017)
16. Principles of Islamic Belief (editor) (Ankara: Grafiker Publ., Five Publ., 2012-2017)

17. Issues in Religious Thought and Expositions (editor) (İstanbul, Endülüs Pub., 2016) 18. Guide to Understanding Religion (Otto Publ., Ankara, 2017).
19. Mâturîdî: Tracing the Lost Enlightenment, Ankara: Otto Pub., 2019.

Book Translation

Modern Muslim Qur’an Interpretation, from J. M.S Baljon (Ankara, 1994) Edition Critique

I edited and published the second volume of Tabsirat al-adilla fî usûl al-dîn by Abu’l- Muîn an-Nasafî with Prof. Huseyin Atay. (Ankara, 2005).

Presentations in International Symposia and Book Chapters and Articles

“The Story of Darulfunûns Until 1933 University Reform in Turkey” Symposium Held to 70th Year of Commemorating the Establishment of Divinity Faculty of Ankara University, 2019.

“On the Nature of Religion-Science’s Language, Thought and Meaning” International Symposium on the Relationship Between Religion and Science in Muslim Tradition” Kilis, 2019.

“Violence: Disease Annihilating Humankind”, ILESAM, 2019.

International Book Chapters

“İmam Ebu Mensur Maturidiu: Jeta, Vepra The Doktrina, (Editor: Ş.A.Düzgün), Tiran, 2019.

Glaube in Gesellschaft: Ankaraner Stimmen sur Politischen Theologie, ed. Felix Körner, Herder-Almanya.

Glossary Terms of Islam and Christianity, (Ed.M.Selçuk, H.Albayrak, P. Antek, R.Heinzmann, M.Thurner), Herder: Germany, 2013.

Some of My Published Articles

“Social Theology: Human Contribution to the Existential Process”, Islamiyat, vol. 2, no: 1, January-March 1999 (pp. 85-112).

“The Idea of Universality and Its Reflections in the Islamic World” Periodical of Divinity Faculty, vol:XXXV, Ankara, 1996, (pp.507-519).

“The Concept of Social Change and Its Foundations”, Periodical of Divinity Faculty, Cilt.XXXVIII, Ank. 1998 (pp..309-332)

“Universality of Islamic Thought”, Scientific Journal of Diyanet, vol.32, no.2, Ocak, 96 (pp.55-66).

“Impact of Rationalist Thought on Recent Qur’anic Interpretation” , Second Symposium on Qur’an” 4-5 November 1995. Ankara 1996) pp. 305-325.

“Encounter Between the Two Worlds: Relations Between Latin West and Muslim World in the Crusade Period” Islamic Research Journal, vol:15, no:1, 2002 and in Encyclopedia of Turks, vol: 6.

“The First Orientalist Studies in the Crusade Period”, Periodical of Divinity Faculty, cilt, XLII.Ankara, 2001.

“Metaphysics as a Problematic and the Possibility of Non-Metaphysical Theology”, Current Credal Problems, ed. (Erzurum, 2002).

“Social theology: Functional Structure of Theology”, Current Theological Problems, (İzmir, 2000).

“The Religion-World Relation as a Theological Problem: An Evaluation, AUIFD, vol: XLIV.

“Constructive and Transmittive Elements of Civilizations between Violence and Reconcilation”, Düşünen Siyaset, n:17, 2003.

“An Obstacle to Existential Theology: Metaphysical Content and Method”, Düşünen Siyaset, n: 18, 2003.

“Experience, Language and Theology: Theological Interpretation of Religious Experience”, The Journal of Tasavvuf, Year: 5, n: 13, 2004.

“Method in Theology: Challenges and Opportunities for Theology”, (georgetown.edu/centers/woodstock/publications)

“History as the Objectification Realm of Divine Being: Theological Interpretation of History”, Düşünen Siyaset, year: 3, n:2, 2004.

“Contextualizing the Term ‘Religious Experience’ in Theological Discourse”, Islam and Christian Muslim Relations, vol: 15, October, 2004.

“Pluralism and Christology in a Postmodern Age: An Interview With Rroger Haight”, Tabula Rasa, year: 4, no: 11, 2004.

“Globalism and Transformatin in the Religious Values”, Religious Researches (Dini Araştırmalar), vol.6, no: 17, December, 2003.

“The Problematic of Discussion on the Conceptions of God”, in Conceptions of God and its Impact on Society, Sakarya, 2005.

“The Possibility of Demonstrating Human Capability Theologically” in Human Honour in Christian and Muslim Traditions, presented to a symposium held by Ankara and Osnabrück (Germany) Universities (Ankara, 2006).

“Aliya Izzat Begovic and Founding Volition of Islam”, KADER, 2009.
“Monotheism and Henoteism in Religions”, (Munich Maximillan University, November

2008.

“Teaching Islam in Germany: Challenges and Opportunities”, (Eugen Biser Stiftung, Münih) (November, Germany 2009)

“The Dispute Between Local and Universal in Religion” Journal of Theological Research, vol.8, No: 1, 2010.

“Religion of Truth vs Religions of Identity” Thessaloniki Aristotle Universitesinde verilen konferans, (Thessaloniki, Greece, 25.5.2010)

“Theology and Question of Violence in Religion”, NATO, Centre of Excellence Defence Against Terrorism, (Ankara, May 2010).

“From De Facto Political Authority to Legitimate Political Power: Ulu’l-Amr Conception in Maturidi” Proceedings on Maturidi Thought, Kastamonu, 2017)

“The Capabilities Embedded into Human Nature,” Journal of Islamic Research, Special Kalam Issue, Ankara, 2016.

“From Ulama to the Intellectual: The Story of a Transformation,” Proceedings of the Symposium held in Erzurum Ataturk University, 2017.

Article Translation

1.“Some Theologians’ Conception of Shari’a” (Wilfred C. Smith, Islamiyat, (Special Issue for Shari’a) vol.1, no: 4, October-November 1998 (pp.87-107).

2.“The Origin of Muslim Theology” (From Joseph van Ess), Periodical of Divinity Faculty, vol. XLI, pp.399-425.

3.Mavlana Abu’l Kelam Azad (188-1958): Islam Lived and Perceived Within a Pluralistic Community” (From Christian Troll), Islamic Research Journal, vol. 7, no.1, Winter 1993- 94 (pp.23-34)

4.Syed Ahmad Khan (1817-1898) and Reformation of Islamic Theology in 19. Century”, vol.8, no.1 (1995) (pp.35-64).

5.“Foundations of Socio-Political Pluralism From Islamic and Christian Perspectives”, Periodical of Divinity Faculty , Special Issue (2001)

6. “Christianity’s Conception of Jesus Christ and Its Relation to Islam” Islamiyat, Special Issue for Jesus Christ for 2000th anniversary, January 2001.

Projects Conducted

Issues and Analysis in Religious Thought, Endulus Publ., 2016.
Tradition, Future and Transformation in Religious Thought, Endulus, 2017. Mâturîdî: Probing the Lost Enlightenment, Ministry of Culture and Tourism, 2018.

The Courses Imparted

Systematic Theology
Social Theology
Theological Hermeneutics
Secular Theology Debates
Political Theories and Furstenspiegels in Muslim Tradition